Semináre, školenia, konferencie


Semináre


Informačné semináre pre zamestnancov a manažment firmy v rozsahu 3 – 6 hodín so zámerom na získanie základných informácií o európskej a slovenskej chemickej legislatíve na témy:

REACH - Nariadenie EP a Rady č. 1907/2006, štruktúra nariadenia, prílohy, hlavné povinnosti výrobcov a dovozcov do EU, Európska chemická agentúry, registrácia látok, autorizácia látok, obmedzenia, SIEF, elektronické nástroje, dostupnosť informácií.

CLP - Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008, štruktúra nariadenia, prílohy, základné informácie o kritériách klasifikácie, prvkoch označovania, princípoch balenia chemických látok a zmesí, oznámenie (notifikácia) klasifikácie a označovania ECHA, harmonizovaná klasifikácia, zoznam klasifikácie a označovania.

KBU - Nariadenie Komisie č. 830/2015, štruktúra KBU, základné kritériá spracovania KBU, príloha KBU - expozičný scenár ES

Školenia


Karta bezpečnostných údajov a klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a zmesí , zodpovedná osoba

Klasifikácia chemických látok a zmesí, kritériá klasifikácie, harmonizovaná klasifikácia, zoznam klasifikácie a označovania, toxikologické, fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti - triedy a kategórie nebezpečenstva, výpočet klasifikácie, praktické príklady.

CLP notifikácia (oznamovanie nebezpečenstva chemických látok pri výrobe a dovoze do EU)

Povinné informácie na etikete chemických látok a zmesí vrátane dodatočných označovaní a špeciálnych produktov (detergenty, biocídy, aerosóly).

Základné kritériá pre obaly chemických látok a zmesí, vnútorné a vonkajšie obaly, obaly do 125ml.

Spracovanie KBU a získavanie informácií z KBU, štruktúra KBU, súvisiaca legislatíva, možnosti utajenia údajov, identifikované použitie a expozičný scenár, deskriptory použitia, prevádzkové podmienky použitia, opatrenia na kontrolu rizika, legislatíva, usmernenia.

Špecializované školenie podľa požiadaviek firmy (pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy súvisiace s chemickou legislatívou a zodpovedné osoby, podľa charakteru produktov výroby/dovozu/distribúcie)

Konferencie


Konferencia CHÉMIA sa koná každoročne v jesennom termíne (september) tradične v hoteli SOREA MÁJ v nádhernom prostredí Jánskej doliny.

Konferencia vytvára priestor na stretnutie zástupcov výrobcov, dovozcov, distribútorov a používateľov chemických látok, testovacích laboratórií a priemyselných zväzov. Poskytuje priestor na informácie v oblasti chemickej legislatívy, environmentálnej legislatívy, zdravotníckej legislatívy, bezpečnosti na pracovisku a prepravy chemických látok a tiež na diskusie a výmenu skúseností.


Poradenské služby


REACH


Ste výrobcom chemických látok alebo ich dovozcom z krajiny mimo EU látok samotných alebo látok v zmesiach v množstve väčšom ako 1t/rok? Ste povinný podať registráciu podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH.
Zabezpečíme osobné konzultácie a komplexné poradenstvo a podporné služby pre výrobcov chemických látok a ich dovozcov do z krajín mimo EU v súlade s požiadavkami legislatívy:

Založenie užívateľského účtu REACH IT

Registrácia chemickej látky (komunikácia s vedúcim registrujúcim resp. v rámci konzorcia/SIEF za účelom zakúpenia „práva prístupu“, koordinácia testovania látky za účelom identifikácie, potvrdenie členstva v spoločnom podaní na REACH IT, práca s IUCLID6 – spracovanie a overenie úplnosti registračného dossieru, odoslanie registračného dossieru prostredníctvom REACH IT)

ECHA „inquiry, revízia registračného dossieru, zmena právneho subjektu

Overenie povinnosti registrácie, identifikácia výnimky

Overenie SVHC látok a/alebo povinnosti autorizácie látky

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca, vyplnenie dotazníka pre odberateľov

CLP


Od 1.6.2017chemické látky a zmesi klasifikované, balené a označované v súlade s Nariadením EP a Rady č. 1272/2008.
Ponúkame vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a podporné služby pri:

Klasifikácii chemických látok harmonizovaná a notifikovaná klasifikácia, zoznam klasifikácie a označovania, triedy a kategórie nebezpečenstva, kritériá klasifikácie v oblasti fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnosti, klasifikácia na základe vykonaných testov

Klasifikácii chemických zmesí triedy a kategórie nebezpečenstva, kritériá klasifikácie v oblasti fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnosti, klasifikácia na základe vykonaných testov zmesí, klasifikácia výpočtom, odhad akútnej toxicity ATE, špecifické a generické limity, M-faktor

Oznámení klasifikácie a označovania - CLP notifikácia povinné oznamovanie nebezpečenstva chemických látok pri výrobe a dovoze do EU platí pre chemické látky samotné aj látky, ktoré sú súčasťou zmesi, bez ohľadu na vyrobené/dovezené množstvo; oznámenie je potrebné urobiť do 30 dní od výroby/dovozu

Spracovaní správnej etikety povinné údaje na etikete chemických látok a zmesí pri uvádzaní na trh SR, dodatočné označovania, etiketa pre zvláštne produkty (detergenty, biocídy, aerosóly...), etiketa pre vnútorné/vonkajšie obaly, etiketa pre malé obaly do 125 ml

Balení chemických látok a zmesí základné kritériá pre obal, vnútorné a vonkajšie obaly, povinnosť hmatových trojuholníkov a uzáverov odolných voči otvoreniu deťmi, tlakové obaly, malé obaly

KBU


V súlade s článkom 31 Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH Dodávateľ látky alebo prípravku poskytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov. V súlade s §6 zákona č. 67/2010 Z.z. ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu, musí ju poskytnúť každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.
Ponúkame vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a podporné služby pri:

Príprave karty bezpečnostných údajov (KBU) v súlade s aktuálnou legislatívou v slovenskom jazyku

Správnom postupe pri spracovaní KBU v súlade s nebezpečenstvom produktu

Získaní potrebných informácií z KBU od dodávateľov

Overení identifikovaného použitie látky

Výbere vhodného expozičného scenára pre vaše použitie a jeho správnej interpretácii

Spracovaní expozičného scenára pre chemickú látku podľa podkladov od dodávateľa chemickej látky

Dešifrovaní tzv. deskriptorov použitia

Práci s vhodnými usmerneniami

Biocídy


Biocídny výrobok je látka alebo zmes vo forme, v ktorej sa dodáva používateľovi, ktorý pozostáva z jednej alebo viacerých účinných látok, obsahuje takéto látky, alebo ich vytvára a je určený na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením. Pre biocídne výrobky platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní a tiež Zákon č. 319/2013 Z. z. biocídny zákon.
Ponúkame vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a podporné služby pre správne uvádzanie biocídnych výrobkov na trh SR pri:

Identifikovaní produktovej skupiny biocídneho výrobku

Overení možnosti použitia účinnej látky pre vašu produktovú skupinu

Sledovaní aktuálneho statusu účinnej látky v procese jej autorizácie

Prechodnej registrácii a jej možnosti resp. potrebe ukončenia

Ročných platbách pre udržanie produktu v registri biocídnych produktov

Získaní potvrdenia od dodávateľa účinnej látky podľa článku 95

Spracovaní KBU pre biocídny výrobok

Príprave správnej etikety s povinnými údajmi a dodatočnými nápismi

Autorizácii biocídneho výrobku, resp. jej nutnosti a možných termínoch

Vzájomnom uznaní autorizácie biocídneho výrobku

Termínoch pre ukončenie uvádzania biocídneho výrobku na trh SR

Ošetrených výrobkoch

Detergenty


Detergent (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004 o detergentoch v znení neskorších predpisov) znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Za detergenty sa považujú tiež prídavné prípravky na pranie určené na namáčanie (predpranie), pláchanie alebo bielenie odevov a bielizne používanej v domácnostiach, zmäkčovadlo textilnej bielizne určené na zjemnenie textílií v procesoch, ktoré majú dopĺňať pranie textílií, čistiaci prípravok určený na akékoľvek použitie pri čistení domácnosti a/alebo ostatné čistenie povrchov a ostatné čistiace a pracie prípravky určené na akékoľvek iné pracie a čistiace procesy. Pravidlá označovania detergentov sa vzťahujú na všetky detergenty bez ohľadu na to, či obsahujú povrchovo aktívne látky alebo nie.
Ponúkame vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a podporné služby pre správne uvádzanie detergentov na trh SR pri:

Spracovaní KBU

Spracovaní Zoznamu zložiek

Overení obsahu zložiek detergentu, ktoré majú byť uvedené na etikete

Overení obsahu alergénnych parfumov

Identifikácii INCI názvov

Príprave správnej etikety s povinnými údajmi a dodatočnými nápismi

Koordinácii testovania biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok

Kozmetika


Kozmetický výrobok je (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch) každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.
Ponúkame Vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a podporné služby pre správne uvádzanie kozmetických výrobkov na trh SR:

Zodpovedná osoba, povinnosti zodpovedných osôb

Povinnosti distribútorov

Správna výrobná prax

Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Posudzovanie bezpečnosti, informačná zložka o výrobku, oznámenie

Portál CPNP - pred uvedením kozmetického výrobku na trh predloží zodpovedná osoba Komisii elektronicky informácie o výrobku

Označovanie kozmetických výrobkov - informácie pre spotrebiteľa

Spracovanie plastov


Ponúkame vám osobné konzultácie, komplexné poradenstvo a technologickú podporu pri:

Spracovaní termoplastov (PE, PP)

Technológii vyfukovania fólií

Aditivácii plastov, príprave zmesi na dosiahnutie cielených vlastností produktov

Spracovaní plastových odpadov


Vypracovanie dokumentácie


Zoznam Zložiek


Zoznam zložiek resp. Karta údajov o zložkách je povinný dokument pre detergenty.
Ponúkame spracovanie dokumentu:

Zoznam zložiek pre zaslanie na NTIC

Zoznam zložiek pre uverejnenie na webovej stránke firmy

Overenie INCI názvov

Registrácia látok


V súlade s heslom „Žiadne údaje, žiadny trh“, ak ste výrobcom chemických látok alebo ich dovozcom z krajiny mimo EU v množstve > 1t/rok, ste povinný podať registráciu.
Ponúkame vám:

spracovanie potrebných dokumentov pre získanie registračného čísla

založenie užívateľského účtu REACH IT

potvrdenie členstva v spoločnom podaní registrácie

potvrdenie veľkosti podniku (veľý, malý stredný mikro)

práca s databázou IUCLID6 – inštalovanie, spracovanie a overenie úplnosti registračného dossieru v rámci „joint submission“ - JS

odoslanie registrácie prostredníctvom REACH IT

Elektronické nástroje


Pri splnení mnohých legislatívnych povinností je potrebné odoslať požadované vyplnené formuláre priamo na Európsku Chemickú Agentúru ECHA v elektronickej forme.
Ponúkame vám pomoc pri orientácii a výbere vhodného spôsobu podania a pri práci s databázami a elektronickými nástrojmi:

IUCLID6 je nevyhnutný nástroj pre každú organizáciu alebo jednotlivca, ktorý potrebuje zaznamenávať, uchovávať a predkladať ECHA údaje o chemických látkach

REACH-IT je centrálny informačný systém, ktorý podporuje priemysel, príslušné orgány členských štátov a Európsku chemickú agentúru, aby bezpečne predkladali, spracovávali a spravovali údaje a dokumentáciu.

R4BP3 je centrálny uzol, prostredníctvom ktorého sa predkladajú žiadosti v súvislosti s biocídnymi výrobkami. Poskytuje funkcie, ktoré umožňujú priemyslu a orgánom dodržiavať legislatívne požiadavky a vymieňať si medzi sebou informácie.

KBU


Karta bezpečnostných údajov
spracovanie dokumentu v slovenskom jazyku v súlade s aktuálnou slovenskou a európskou legislatívou pre slovenský trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu

Bezpečnostní list


Bezpečnostní list
spracovanie dokumentu v českom jazyku v súlade s aktuálnou českou a európskou legislatívou pre český trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu

Sicherheitsdatenblatt


Sicherheitsdatenblatt
spracovanie dokumentu v nemeckom jazyku v súlade s aktuálnou nemeckou a rakúskou a európskou legislatívou pre nemecký a rakúsky trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu

Karta charakterystyki


Karta charakterystyki
spracovanie dokumentu v poľskom jazyku v súlade s aktuálnou poľskou a európskou legislatívou pre poľský trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu

Safety data sheet


Safety data sheet
spracovanie dokumentu v anglickom jazyku v súlade s aktuálnou európskou legislatívou pre európsky trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu

Biztonsági adatlap


Biztonsági adatlap
spracovanie dokumentu v maďarskom jazyku v súlade s aktuálnou maďarskou a európskou legislatívou pre maďarský trh vrátane odporúčania povinného textu na etikete

Podľa vašich podkladov

Podľa podkladov od dodávateľa

Na základe receptúry produktu